AZ

EN

RU
Библиография :: Книги

На азербайджанском языке

 • Xəlilov, Hüseyn Ağamalı oğlu. Geomorfologiya və ətraf mühit: seçilmiş əsərlər / H. A. Xəlilov ; AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.- Bakı: Avropa, 2020.- 488 s.
 • "Kür" boğçası: tədris vəsaiti / tərt.: M. Metyus [et al.].- Bakı, 2019.- 88 s.
 • İmanov, F. Ə. Çayların bərpası və ekoloji axımı: dərs vəsaiti / F. Ə. İmanov, R. A. İsmayılov, A. A. Nuriyev; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Ecoprint, 2019.- 96 s.
 • Göyçaylı, Şövqi. Biosferin mühafizəsi: monoqrafiya / Ş. Göyçaylı, T. Xəlilov, T. İbrahimov; elmi red. Y. Qəribov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 172 s.
 • Musazadə, Tamella. Ekoloji kimya: dərs vəsaiti / T. Musazadə, A. Aslanov, S. N. Qasımov.- Yenilənmiş təkrar nəşr.- Gəncə: Star, 2018.- 479 s.
 • Hüseynova, L. V. Kimya sənayesinin ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi / L. V. Hüseynova, E. M. Qədirova, A. İ. Rüstəmova; elmi red. N. T. Şəmilov.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 136 s.
 • İbrahimov, Tahir Oruc oğlu. Azərbaycan qoruqlarının ekoloji problemləri: dərs vəsaiti / T. O. İbrahimov; Bakı Dövlət Universiteti.
  II hissə / elmi red. Ş. Y. Göyçaylı.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 144 s.
 • Ələkbərov, Urxan Kazım oğlu. Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiyanın idarə edilməsinin əsasları: dərslik / U. K. Ələkbərov; red. A. Əlizadə.- Bakı: Təhsil, 2017.- 176 s.
 • Qənbərov, Daşqın Məcid oğlu. Ekologiya hüququ: xüsusi hissə: dərs vəsaiti / D. M. Qənbərov, Ə. İ. Hüseynov; elmi red. A. M. Qasımov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Sabah, 2017.- 260 s.
 • Mustafayev, Qara Teyfur oğlu. Ekologiyadan əvvəlki "ekologiya": monoqrafiya, tarixi-ekoloji aspektlər / Q. T. Mustafayev, A. T. Məmmədov, Y. M. Mahmudov; red.: V. M. Məmmədəliyev, Y. M. Mahmudov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2017.- 520 s.
 • Qənbərov, Daşqın Məcid oğlu. Ekologiya hüququ: ümumi hissə: dərs vəsaiti / D. M. Qənbərov; elmi red. A. M. Qasımov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Sabah, 2016.- 380 s.
 • Mehdiyeva, Validə. Ekoloji-iqtisadi rayonlaşmanın sosial-iqtisadi aspektləri: monoqrafiya / V. Mehdiyeva, T. Bəhərçi; elmi red. A. Qurbanlı; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. - Bakı: Gənclik, 2016.- 108 s.
 • Mustafayev Q.T. Heyvan ekologiyası: onurğalılar: dərs vəsaiti / Q. T. Mustafayev, Q. T. Sadıqova, A. T. Məmmədov; elmi red. Q. T. Mustafayev.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2016.- 400 s.
 • Məmmədova, Esmiralda Allahverdi qızı. Meliorativ hidrogeologiya: dərslik / E. A. Məmmədova; elmi red. S. Ə. Əliyev; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya MMC, 2016.- 268 s.
 • Исмаилов, Нариман Мамедович. Экология и природопользование - в вопросах и ответах: учебное пособие / Н. М. Исмаилов, А. Мамедова, Н. А. Садыгова; под ред. У. К. Алекперова.- Баку: Nurlar NPM, 2016.- 624 с.
 • Əliyev, Rasim Nəcəf oğlu. Alternativ enerji və ekologiya / R. N. Əliyev; red. P. B. Əliyev.- Bakı: Təknur, 2015.- 368 s.
 • Hüseynova, Lətifə Məmməd qızı. Anam Xəzərim / L. M. Hüseynova; tərt.-red. G. N. Hüseynova.- Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 520 s.
 • Hüseynov, Bəxtiyar Baloğlan oğlu. Azərbaycan təbiəti: dünən, bu gün, sabah: [ekoloji təbliğat, tədqiqat və maarifləndirmə] / B. B. Hüseynov; elmi red.: İ. Cəfərov, Q. T. Mustafayev; red. B. Hüseynov; Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi.- Bakı: Vətənoğlu NPŞ MMC, 2015.- 496 s.
 • Əsədov, Kərəm Sadıx oğlu. Azərbaycanın Milli Parkları: dərs vəsaiti / K. S. Əsədov, T. O. İbrahimov; elmi red. Ş. Y. Göyçaylı; Bakı Dövlət Universiteti, AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağı.- II nəşr.- Bakı, 2015.- 336 s.
 • Qənbərov, Daşqın Məcid oğlu. Beynəlxalq ekoloji standartlar insan hüquqları kontekstində / D. M. Qənbərov; elmi red. Ə. İ. Əliyev.- Bakı: Sabah, 2015.- 324 s.
 • Heyvanlar aləminin ensiklopediyası: [meşə, dağ, çöl-səhra, dəniz-çay, ev heyvanları, cücülər, balıqlar və quşlar] / red. E. Ələkbərov.- Bakı: Maarif, 2015.- 128 s.
 • İnsan ekologiyası: antropoekologiya: dərslik / Q. Ş. Məmmədov [et al.]; elmi red.: M. Xəlilov, F. Mustafayev.- Bakı: OKA Ofset, 2015.- 734 s.
 • İbrahimov, Tahir Oruc oğlu. Landşaft tədqiqatları və onların ekoloji problemləri: 1975-2015: [məqalələr toplusu] / T. O. İbrahimov; elmi red. Ş. Y. Göyçaylı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 384 s.
 • Qasımov, Cəlal Əbil oğlu. Milli təhlükəsizliyin əsasları: dərslik / C. Ə. Qasımov, N. Nağıyev; elmi red. Z. M. Yusifzadə; Azərbaycan Respublikası MTN-in Heydər Əliyev adına Akademiyası.- Bakı: MTN Maddi-texniki Təminat Baş İdarəsinin NPM, 2015.- 407 s.
 • Hümbətov Ə.M. Onurğasız heyvanların ekologiyası: dərslik / Ə. M. Hümbətov, İ. Ə. Süleymanova; elmi red. F. Q. Ağamalıyev; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2015.- 240 s.
 • Sosial ekologiya (sosioekologiya): dərslik / Q. Ş. Məmmədov [et al.]; elmi red.: Ə. B. Məmmədov, F. Ə. Mustafayev.- Bakı: Radius, 2015.- 670 s.
 • Torpaq qanunları külliyyatı: almanax / tərt.: B. C. Kərimov, F. Y. Xəlilov
  II cild.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2015.- 792 s.
 • Torpaq qanunları külliyyatı: almanax / tərt.: B. C. Kərimov, F. Y. Xəlilov
  I cild.- Bakı: Hüquq Yayın Evi, 2015.- 720 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Torpaqların bonitirovkası: dərslik / Q. Ş. Məmmədov, A. B. Cəfərov, A. S. Oruclu; red. S. Məmmədova.- Bakı: SkyG, 2015.- 238 s.
 • Məmmədov, Vüqar. Ekoloji menecment: dərs vəsaiti: 2 cilddə / V. Məmmədov, E. Yusifov; baş red. L. Əliyeva; məsul red. A. Ələkbərov; elmi red.: Q. Ş. Məmmədov, U. K. Ələkbərov, İ. Ələkbərov; Heydər Əliyev Mərkəzi, İDEA İctimai Birliyi
  II cild.- Bakı: Mega Basım, 2014.- 428 s.
 • Məmmədov, Vüqar. Ekoloji menecment: 2 cilddə: dərs vəsaiti / V. Məmmədov, E. Yusifov; baş red. L. Əliyeva; məsul red. A. Ələkbərov; elmi red.: Q. Ş. Məmmədov, U. K. Ələkbərov, İ. Ələkbərov; Heydər Əliyev Mərkəzi, İDEA İctimai Birliyi
  I cild.- Bakı: Mega Basım, 2014.- 384 s.
 • Geoekoloji monitorinq: dərslik / V. M. Babazadə [et al.]; elmi red. Ş. Y. Göyçaylı.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2014.- 424 s.
 • Azərbaycan Respublikası.
  Milli Atlas = National Atlas = Национальный Атлас / Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi; red. heyəti: A. Rasizade [et al.]; ing. dilinə tərc.: Ə. -N.H. Əfəndiyev, N. H. Hüseynova; tərt. Ş. Y. Göyçayski [et al.].- Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, 2014.- 444 s.
 • Quliyev, Əlövsət Gülüş oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında suvarılan torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi: monoqrafiya / Ə. G. Quliyev; elmi red. Q. Məmmədov; Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2014.- 168 s.
 • Tağıyeva, Nəzakət Rüstəm qızı. Sənaye rayonlarında təbii-texnogen ekosistemlərin geoekoloji qiymətləndirilməsi: Sumqayıt şəhəri və yanaşı ərazilərin timsalında / N. R. Tağıyeva; elmi red. S. A. İsayev.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2014.- 288 s.
 • Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: 2014-cü ilin dekabrın 30-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2014.- 101 s.
 • Bəhərçi, Tofiq. Azərbaycan Respublikasının ekoloji-coğrafi problemləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri: monoqrafiya / T. Bəhərçi, V. Mehdiyeva, N. Sadıqova; elmi red.: N. A. Babaxanov, A. Qurbanlı; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: Gənclik, 2013.- 250 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi: 2013-cü il noyabrın 1-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.-Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2013.-128 s.
 • Azərbaycanın coğrafiyaçı alimləri / AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu; tərt.: H. T. Haqverdiyev, M. S. Həsənov, E. T. Məmmədova; ön sözün müəl. B. Ə. Budaqov; red.: R. M. Məmmədov, M. S. Həsənov, M. C. İsmayılov.- Bakı: Elm, 2013.- 204 s.
 • Əzizov B.M. Tətbiqi ekologiyanın əsasları: dərslik / B. M. Əzizov, M. İ. Əliyev, C. S. Mehdiyev; elmi red. A. Ş. Mehdiyev; "Azərbaycan Hava Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Milli Aviasiya Akademiyası.- Bakı: Milli Aviasiya Akademiyasının nəşriyyatı, 2013.- 438 s.
 • İsmayılov, Cabbar İsmayıl oğlu. Ümumi ekologiya: mühazirə mətnləri: dərslik / C. İ. İsmayılov; elmi red. Z. S. Məmmədov.- Bakı: Kooperasiya nəşriyyatı, 2013.- 176 s.
 • Ətraf mühit kimyası: dərslik / R. Ə. Əliyeva [et al.]; elmi red. T. M. İlyaslı.- Bakı: UniPrint, 2013.- 280 s.
 • Alıyev, İsa Hüseyn oğlu. "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış" inkişaf konsepsiyasının nəzəri-metodoloji əsasları / İ. H. Alıyev, Y. Ə. Məmmədov; elmi red.: A. K. Ələsgərov, R. S. Abdullayeva.- Bakı: Avropa, 2012.- 90 s.
 • Məmmədova, Leyla Nəbi qızı. "Azərbaycan təbiəti" elmi-metodik jurnalında ətraf mühitin qorunması problemləri (jurnalın materialları əsasında): monoqrafiya / L. N. Məmmədova; elmi red. B. Ə. Budaqov; AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 192 s.
 • Mirzəyev A.B. Abşeron yarımadası və Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən neft mədən ərazilərinin ekoloji problemləri və onların aradan qaldırılması yolları: monoqrafiya / A. B. Mirzəyev, F. B. Şıxəliyev; elmi red. B. Ə. Budaqov; AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti.- Bakı: Elm, 2012.- 368 s.
 • Dolxanov, Allahverdi Babaş oğlu. Azərbaycan meşələrinin davamlı idarə edilməsinin əsasları: bioekoloji tələblər: dərslik / A. B. Dolxanov, L. Dadaşova, A. Qarayev; tərc. F. Hüseynli; elmi red. N. A. Sadıqova; ön sözün müəl. B. Ə. Budaqov; Azərbaycan Respublikası Ekoloqiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi.- Bakı, 2012.- 232 s.
 • Azərbaycan: ekoturizm potensialı = Azerbaijan: ecotourism potential / Q. Məmmədov [et al.] ; tərc.: A. Dvortsova, Ş. Həsənova ; ümumi red. Ə. M. Qarayev; elmi red.: A. Əlizadə, İ. Ələkbərov, T. Talıbov.
  II kitab.- Bakı: Şərq-Qərb, 2012.- 420 s.
 • Ekologiya: dərs vəsaiti / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti; tərt. T. B. Hüseynov [et al.]; elmi red. V. Z. Mehdiyeva.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012.- 392 s.
 • Ekologiya: dərslik / F. Q. Əliyev [et al.]; elmi red. B. Ə. Budaqov; red.: M. Ş. Babayev, N. Məmmədov, F. Mustafayev.- Bakı: Elm, 2012.- 828 s.
 • Nəbibəyli, Ziyadxan İsrafil oğlu. Ekologiya və fövqəladə hallar / Z. İ. Nəbibəyli; elmi red. İ. Cəlilbəyli.- Bakı: AzTU, 2012.- 380 s.
 • Ekoloji geologiya: dərslik / V. M. Babazadə [et al.]; elmi red. Ş. Y. Göyçaylı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 384 s.
 • İbrahimov, Tahir Oruc oğlu. Göygöl dövlət qoruğu / T. O. İbrahimov, A. D. Şabandayeva; elmi red. B. Ə. Budaqov; Bakı Dövlət Universiteti, AMEA Eroziya və Suvarma Elmi Tədqiqat İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 184 s.
 • Həmidov, Ənvər Mustafa oğlu. İntellektual ekologiya / Ə. M. Həmidov, Z. Ə. Həmidova; ön sözün müəl. E. K. Əlizadə; red. S. A. Nəzərli.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 584 s.
 • Səfərov, Elnur İbiş oğlu. Kiçik Qafqazın faydalı qazıntı yataqları / E. İ. Səfərov; red. P. İ. Səfərov.- Bakı: Apostrof, 2012.- 120 s.
 • Əskərova, Hafizə Hüseyn qızı. Landşaftların səhralaşmasının fitocoğrafi xüsusiyyətlərinin tədqiqi: Kicik Qafqazın şimal-şərq yamacı və Ceyrançol alçaq dağlığı timsalında / H. H. Əskərova; elmi red. B. Ə. Budaqov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 184 s.
 • İbrahimov, Tahir Oruc oğlu. Mil düzü landşaftlarının mühafizəsi: monoqrafiya / T. O. İbrahimov, M. Y. Yunusov, D. E. Yusifov; elmi red. B. Ə. Budaqov; AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti, AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Mars-Print, 2012.- 205 s.
 • Rəhimov, Vaqif İnqilab oğlu. Radiasiya ekologiyası: dərslik / V. İ. Rəhimov, T. H. İsgəndərova; elmi red. V. S. Novruzov.- Bakı: Çıraq, 2012.- 448 s.
 • Bayramov, Kərəm Bayram oğlu. Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji problemləri / K. B. Bayramov; elmi red. O. K. Alxasov.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2012.- 120 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Yerquruluşu və torpaqdan istifadənin əsasları: dərslik / Q. Ş. Məmmədov, T. Nizamzadə, A. B. Cəfərov; elmi red. M. Qocamanov.- Bakı: Elm, 2012.- 300 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Yerquruluşunun elmi əsasları: dərs vəsaiti / Q. Ş. Məmmədov, T. Nizamzadə, A. B. Cəfərov; elmi red. M. Abdullayev.- Bakı: Elm, 2012.- 112 s.
 • İbrahimov, Tahir Oruc oğlu. Azərbaycan qoruqlarının ekoloji problemləri: 2 hissədə / T. O. İbrahimov; elmi red. B. Ə. Budaqov; Bakı Dövlət Universiteti
  I hissə.- Bakı: Mars-Print, 2011.- 256 s.
 • Azərbaycan Respublikası: Atlas / Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi; red.: İ. V. Konovalova, H. Ə. Qafarova.- Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, 2011.- 55 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi: 2011-ci il yanvarın 15-dək olan dəyişiklik və əlavələrlə / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2011.- 200 s.
 • Şəkuri, Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Azərbaycan torpaqlarının geokimyəvi xüsusiyyətləri = Геохимические особенности почв Азербайджана / B. Q. Şəkuri; red. Ş. B. Şəkuri.- Bakı: MBM, 2011.- 320 s.
 • Azərbaycanda qadınların reproduktiv sağlamlığının ətraf mühitin təsirindən asılılığı: monoqrafiya / H. F. Bağırova [et al.]; red. V. M. Əlizadə; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu.- Bakı: Nafta-Press, 2011.- 194 s.
 • Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşə sektorunda 2002-2010-cu illərdəki fəaliyyətinə dair toplu / Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi; tərt.: H. S. Bağırov, H. Bədəlov; red. S. Mikayılqızı.- Bakı: ZİYA NPM, 2012.- 144 s.
 • Babayev, Amin. Ekoloji kənd təsərrüfatının əsasları: dərslik / A. H. Babayev, V. A. Babayev; elmi red. Q. Ş. Məmmədov; red. H. A. Abbasov.- Bakı: Qanun, 2011.- 544 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Geodeziya və kartoqrafiyanın əsasları: dərs vəsaiti / Q. Ş. Məmmədov, İ. H. Əhmədov; elmi red.: S. A. Qəniyeva, R. V. Bayramov.- Bakı: Nafta-Press, 2011.- 646 s.
 • Hidrometeoroloji stansiya və məntəqələr üçün təlimat / Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi; red. R. N. Mahmudov
  Bur. 3. I hissə: Stansiyalarda meteoroloji müşahidələr.- Bakı: ZİYA KRM, 2011.- 375 s.
 • Hidrometeoroloji stansiya və məntəqələr üçün təlimat / Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi; red. R. N. Mahmudov
  Bur. 2. I hissə: Məntəqələrdə meteoroloji müşahidələr.- Bakı: ZİYA KRM, 2011.- 105 s.
 • Salmanov, Məmməd Əhəd oğlu. Qızılağac körfəzi- Dövlət Təbiət Qoruğu: ekologiyası, bioloji məhsuldarlığı, dünəni, bu günü və sabahı / M. Ə. Salmanov, S. X. Tağıyev, A. T. Hüseynov; elmi red. P. Z. Muradov; AMEA Mikrobiologiya İnstitutu.- Bakı, 2011.- 230 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Aqroekologiya: dərslik / Q. Ş. Məmmədov, M. Y. Xəlilov, S. Z. Məmmədova; elmi red. Q. Ş. Məmmədov.- Bakı: Elm, 2010.- 552 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi: 1 iyul 2010-cu ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı : Qanun, 2010.- 224 s.
 • Babayev M.P. Azərbaycanda torpaq deqradasiyası və mühafizəsi / M. P. Babayev, E. A. Qurbanov, V. H. Həsənov; elmi red. A. P. Gərayzadə; AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu.- Bakı: Elm, 2010.- 216 s.
 • Göyçaylı, Şövqi Yusifziya oğlu. Coğrafi ekologiyanın əsasları: dərslik / Ş. Y. Göyçaylı; elmi red. B. Ə. Budaqov.- Bakı: MBM, 2010.- 406 s.
 • Ekologiya: mühazirələr toplusu / Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti; tərt. C. M. Mahmudov ; elmi red. Ş. M. Manafov.- IV nəşri.- Bakı: Nurlan, 2010.- 319 s.
 • Qurbanzadə, Ağazeynal Alı oğlu. Ekologiya: sosial-iqtisadi əsasları: monoqrafiya / A. A. Qurbanzadə; elmi red. Z. S. Məmmədov.- Bakı: Elm, 2010.- 159 s.
 • Daşdıyev, Rəsul Hacı oğlu. Landşaftın ekologiyası: dərslik / R. H. Daşdıyev; elmi red. Ş. Y. Göyçaylı.- Bakı: MBM, 2010.- 140 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Meşə ekologiyası: dərslik / Q. Ş. Məmmədov, K. S. Əsədov; elmi red. M. Y. Xəlilov.- Bakı: Elm, 2010.- 452 s.
 • Şəkuri, Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ekoloji şəraiti, təbii ehtiyatları, dağətəyi düzən zonada şəkər çuğunduru əkininin intensivləşməsi və onun qida sisteminin optimizasiyası / B. Q. Şəkuri, B. S. Bayramov; red. Z. Ə. Nəcəfova.- Bakı: "MBM" MMC, 2010.- 240 s.
 • Nağıyev, Vasif Nağı oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının faydalı qazıntıları / V. N. Nağıyev, İ. Ə. Məmmədov; baş red. H. S. Bağırov; red. Y. Kərimov; Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidməti.- Bakı: Elm, 2010.- 240 s.
 • Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı / AMEA Naxçıvan bölməsinin Bioresurslar İnstitutu, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi; tərt.: T. H. Talıbov, Ə. Ş. İbrahimov
  II cild: Ali sporlu, çılpaqtoxumlu və örtülütoxumlu bitkilər.- Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2010.- 677 s.
 • Şəkuri, Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının torpaq bitki örtüyü, ekoloji vəziyyəti və təbii ehtiyatları / B. Q. Şəkuri; elmi red. H. Ə. Qiyasi.- Bakı: MBM, 2010.- 84 s.
 • Cəfərova, Svetlana Qulu qızı. Reptililərin ekologiyası: dərs vəsaiti / S. Q. Cəfərova, S. E. Hümbətova, S. Ə. Əsgərova; red. S. B. Əhmədov.- Bakı: Adiloğlu, 2010.- 136 s.
 • Mustafayev, Qara Teyfur oğlu. Təbiətin sirrləri: fəlsəfi, ekoloji, və bədii publisistika / Q. T. Mustafayev, A. T. Məmmədov; red.: H. Mahmud, Ş. Y. Göyçaylı
  I hissə.- Bakı: Elm, 2010.- 292 s.
 • Sultanov, Rauf Lütvəli oğlu. Ümumi ekologiya: dərslik / R. L. Sultanov, N. A. Sadıqova, Ü. E. Ataşova; elmi red.: Ş. Y. Göyçaylı, M. M. Qurbanova; red. İ. H. Cəbrayılov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2010.- 384 s.
 • Azərbaycan Respublikası: ekoloji atlas = Азербайджанская Республика: экологический атлас / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi; tərt.: Q. Ş. Məmmədov, M. Y. Xəlilov, S. Z. Məmmədova; red. heyəti Q. Ş. Məmmədov [et al.]; elmi red. B. Ə. Budaqov; red.: İ. V. Konovalova, H. Ə. Qafarova; kart. Q. Ş. Məmmədov [et al.].- Bakı: Bakı kartoqrafiya fabriki, 2009.- 156 s.
 • İsmayılov, Telman. Azərbaycanda təbiətdən istifadə və ekoloji problemlər: seçilmiş elmi və elmi-kütləvi məqalələr toplusu / T. İsmayılov; red. S. Mikayılqızı.- Bakı: ZİYA KRM, 2009.- 196 s.
 • Muradova, Elmira Əjdər qızı. Demokratik ekoloji təhsilin prinsipləri: monoqrafiya / E. Ə. Muradova; elmi red. Q. T. Mustafayev.- Bakı: Elm, 2009.- 448 s.
 • Xəlilov, Telman Abdul Həmid oğlu. Ekologiya və ətraf mühiti mühafizənin əsasları: dərslik / T. A. Xəlilov; elmi red. Ş. Y. Göyçaylı.- Bakı: MBM-R, 2009.- 232 s.
 • Qarayev, Məmməd Abbas oğlu. Ekoloji fiziologiya: dərs vəsaiti / M. A. Qarayev, Ş. M. Hüseynzadə; red. M. C. Əliyev.- Təkrar nəşr.- Bakı: Təhsil, 2009.- 220 s.
 • Şəkuri, Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının ekosistemləri, ekzogen və antropogen proseslərin onlara təsiri, təbii müvazinətin bərpası zərurəti / B. Q. Şəkuri, A. H. Mərdanlı.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 256 s.
 • Salmanov, Məmməd Əhəd oğlu. Tanıyaq dünyamızı, vətənimizi, özümüzü və ya hər kəs üçün ekologiya / M. Ə. Salmanov.- II nəşr.- Bakı: Nurlar NPM, 2009.- 352 s.
 • Nuriyev, Cümşüd Qurban oğlu. Torpaq hüququ: dərs vəsaiti / C. Q. Nuriyev, M. C. Atakişiyev, Ə. T. Əsgərov.- Bakı: Apostrof, 2009.- 284 s.
 • Göyçaylı, Şövqi Yusifziya oğlu. Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları: dərslik / Ş. Y. Göyçaylı, T. İsmayılov; Bakı Dövlət Universiteti.- II nəşri.- Bakı: MBM, 2009.- 230 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi: 2008-ci ilin aprelin 1-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı: Qanun, 2008.- 68 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Ticarət Gəmiçiliyi Məcəlləsi: 2008-ci ilin aprelinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə / nəşrə məsul Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 192 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi: 2008-ci ilin aprelin 1-dək olan əlavə və dəyişikliklərlə.- Bakı: Qanun, 2008.- 151 s.
 • Azərbaycan Respublikasının torpaq qanunvericiliyi: toplu: 15.05.2008-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə / tərt. Ş. Xuduoğlu.- Bakı: Qanun, 2008.- 840 s.
 • Məhərrəmova, Xatirə Cahangir qızı. Azərbaycan ərazisində baş verən dağıdıcı hidrometeoroloji hadisələr: dağıdıcı hidrometeoroloji hadisələrin iqtisadi və sosial-coğrafi baxımdan öyrənilməsi / X. C. Məhərrəmova; elmi red. B. Ə. Budaqov.- Bakı: Elm, 2008.- 136 s.
 • Əliyev, Cəlal Əlirza oğlu. Bioloji müxtəliflik / C. Ə. Əliyev, Z. İ. Əkpərov, A. T. Məmmədov.- Bakı: Elm, 2008.- 232 s.
 • Məmmədova, Afət Oqtay qızı. Bitki bioindikatorları və ətraf mühitin qiymətləndirilməsi: monoqrafiya / A. O. Məmmədova; elmi red. U. K. Ələkbərov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: BDU nəşriyyatı, 2008.- 175 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Ensiklopedik ekoloji lüğət / Q. Ş. Məmmədov, M. Y. Xəlilov; elmi red. B. Ə. Budaqov; red. Z. M. Əhmədov.- Bakı: Elm, 2008.- 728 s.
 • İlham Əliyevin uğurlu ekoloji siyasəti / Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi; tərt. H. S. Bağırov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 400 s.
 • Əliyev, Aydın Fridun oğlu. İstilik elektrik stansiyaları üçün suhazırlama və sutəmizləmədə membranlı texnologiyalar: monoqrafiya / A. F. Əliyev.- Bakı: Elm, 2008.- 104 s.
 • Qəmbərova, Sədaqət. Mədən sənayesinin təsirlərinə məruz qalan ərazilərdə vətəndaş nəzarətinin təşkili / S. Qəmbərova, R. Steiner, E. Əsədullayeva; tərt.-red. S. Məmmədov.- Bakı: İlay MMC, 2008.- 159 s.
 • Bağırov, Feyruz Abdulla oğlu. Naxçıvanın təbii sərvətləri / F. A. Bağırov; red. H. Bağırov.- Naxçıvan, 2008.- 196 s.
 • Təbii resurslar və davamlı inkişaf: dərs vəsaiti / T. Bəhərçi [et al.]; elmi red. A. A. Qurbanzadə; red. T. Q. Süleymanov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2008.- 131 s.
 • Dolxanov, Allahverdi Babaş oğlu. Təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları: dərslik / A. B. Dolxanov; tərt. F. Ə. Məmmədov; elmi red. Ş. Y. Göyçaylı.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2008.- 496 s.
 • Uşaqlar üçün ensiklopediya. Ekologiya: dərs vəsaiti / YUNESKO, Beynəlxalq təhsilverici sistemlər mərkəzi; bur. məsul Ə. Güləliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2008.- 416 s.
 • Göyçaylı, Şövqi Yusifziya oğlu. Ətraf mühiti mühafizə: dərs vəsaiti / Ş. Y. Göyçaylı, B. M. Əzizov.- Bakı: MBM, 2008.- 278 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Azərbaycan təbiət elminin patriarxı = The patriarch of natural science in Azerbaijan = Ратриарх естественных наук Азербайджана / Q. Ş. Məmmədov.- Bakı, 2007.- 128 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Azərbaycanın torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin sosial-iqtisadi və ekoloji əsasları: monoqrafiya / Q. Ş. Məmmədov; elmi red. M. İ. Cəfərov.- Bakı: Elm, 2007.- 856 s.
 • Yusifov, Elman. Bioloji müxtəliflik: Abşeron yarımadasının təbiət abidələri / E. Yusifov, N. İsayeva, F. Əsgərov; baş red. V. C. Hacıyev [et al.]; elmi red. A. Əliyev [et al.]; red. F. Əhmədov.- Bakı: Nurlar NPM, 2007.- 424 s.
 • Zengin, Eyüp. Davamlı inkişaf və vahid ekoloji siyasət: Türkiyə və Azərbaycan: monoqrafiya / E. Zengin; elmi red. E. Kərimov.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 259 s.
 • Fərzəliyev, Mahir Neman oğlu. Daxili yanma mühərriklərinin ekoloji təhlükəsizliyi: dərslik / M. N. Fərzəliyev, F. M. Həsənov; elmi red. M. Ə. Talıbov.- Bakı: Təhsil, 2007.- 360 s.
 • Abdullayev, Əli İzzət oğlu. Dəniz neft-qaz istehsalında ətraf mühitin mühafizəsi: monoqrafiya / Ə. İ. Abdullayev.- Bakı: Elm, 2007.- 472 s.
 • Əsədov A.Ə. Ekologiya hüququ: dərslik / A. Ə. Əsədov, L. T. Axundzadə, Z. N. Quliyeva; elmi red. A. M. Qasımov.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 512 s.
 • Babayev, Hənifə Bayram oğlu. Ekologiya və müasir hidrosfer / H. B. Babayev; elmi red. M. N. Məhərrəmov.- Bakı, 2007.- 492 s.
 • Hüseynov, Sakit Yəhya oğlu. Ekologiyanın fəlsəfi və hüquqi məsələləri / S. Y. Hüseynov, R. M. Sarıyev; elmi red. A. M. Şükürov.- Bakı: Təknur, 2007.- 216 s.
 • Sadıqov, Fərahim Balakişi oğlu. Ekoloji tərbiyənin etnopedaqoji əsasları / F. B. Sadıqov, G. Q. Əliyeva, M. Ə. Abbasov; elmi red. O. Həsənli; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2007.- 184 s.
 • Əliyev, Həsən Əlirza oğlu. Həyəcan təbili / H. Ə. Əliyev.- Bakı: Elm, 2007.- 204 s.
 • Nağıyev, Vasif Nağı oğlu. Kiçik Qafqazın səpinti qızıl yataqlarının yerləşmə qanunauyğunluqları / V. N. Nağıyev; red. H. Çələbi; Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi.- Bakı: Elm, 2007.- 104 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları: dərslik / Q. Ş. Məmmədov; elmi red. Ş. G. Həsənov.- Bakı: Elm, 2007.- 664 s.
 • Torpaq bazarı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- Bakı: Qanun, 2007.- 12 s.
 • İsmayılov, Çingiz Nizami oğlu. Xəzər dənizinin təbii sərvətləri: dərslik / Ç. N. İsmayılov; elmi red. A. A. Nadirov.- Bakı: Nurlan, 2007.- 192 s.
 • Mustafayev, Qara Teyfur oğlu. Əsas ekoloji termin və anlayışların Azərbaycan və rus dillərində müasir izahlı lüğəti = Современный разъяснительный словарь основных экологических терминов и понятий на азербайджанском и русском языках / Q. T. Mustafayev, A. T. Məmmədov; red. Ş. Y. Göyçaylı.- Bakı: MBM, 2007.- 348 s.
 • Ətraf mühitin çirklənmə mənbələri / M. G. Məmmədov [et al.]; red.: C. İbrahimov, İ. Quliyev; Sumqayıt Dövlət Universiteti.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 100 s.
 • Azərbaycan Respublikasının ekologiya qanunvericiliyi: normativ-hüquqi aktlar toplusu: 25 noyabr 2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə
  II cild / tərt. Ş. Xuduoğlu, C. Q. Nuriyev, F. N. Ağazadə.- Bakı: Qanun, 2006.- 884 s.
 • Azərbaycan Respublikasının ekologiya qanunvericiliyi: normativ-hüquqi aktlar toplusu: 25 noyabr 2006-cı ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə
  I cild / tərt. Ş. Xuduoğlu, C. Q. Nuriyev, F. N. Ağazadə.- Bakı: Qanun, 2006.- 760 s.
 • Azərbaycanda ətraf mühit - 2006: statistik məcmuə = Environment in Azerbaijan - 2006: statistical yearbook = Окружающая среда в Азербайджане - 2006: статистический сборник / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2006.- 288 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Ekologiya, ətraf mühit və insan: dərslik / Q. Ş. Məmmədov, M. Y. Xəlilov; elmi red. B. Ə. Budaqov.- Bakı: Elm, 2006.- 608 s.
 • Axundova, Ellada Mirəli qızı. Ekoloji genetika: canlı orqanizmlər- genetik sistem- mühit: dərs vəsaiti / E. M. Axundova; elmi red. R. T. Əliyev.- II nəşri.- Bakı: Təhsil, 2006.- 264 s.
 • Əliyev, Tərbiz Nəsib oğlu. Ekoloji menecment: monoqrafiya / T. N. Əliyev.- Bakı: Çinar-Çap, 2006.- 454 s.
 • Heyvanlar aləminin ensiklopediyası
  II kitab: Meşə, dağ, çöl-səhra, dəniz-çay və ev heyvanları / red. G. Ələkbər qızı.- Bakı: Maarif, 2006.- 64 s.
 • Heyvanlar aləminin ensiklopediyası
  I kitab: Cücülər, balıqlar, quşlar / red. G. Ələkbər qızı.- Bakı: Maarif, 2006.- 64 s.
 • Əhmədov, Əli Rəcəb oğlu. Torpağın ekologiyası / Ə. R. Əhmədov, İ. R. Məmmədova
  IV hissə: Torpağın redusent orqanizmlərinin biosenoz funksiyası / elmi red.: X. Q. Qənbərov, N. M. İsmayılov.- Bakı: Şirvannəşr, 2006.- 154 s.
 • Babaxanov, Neron Aslan oğlu. Təbii fəlakətləri ram etmək olarmı? / N. A. Babaxanov; elmi red. M. A. Müseyibov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm, 2006.- 214 s.
 • Göyçaylı, Şövqi Yusifziya oğlu. Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları: dərslik / Ş. Y. Göyçaylı, T. İsmayılov; Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Şirvannəşr, 2006.- 176 s.
 • Abbasov, Mehman Salman oğlu. Əsrimizin qlobal ekoloji problemləri / M. S. Abbasov; elmi red. Q. Ş. Məmmədov.- Bakı: Elm, 2006.- 420 s.
 • Azərbaycanda ətraf mühit və səhiyyə - 2005: statistik məcmuə = Enviroment and health care in Azerbaijan - 2005: statistikal yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2005.- 218 s..- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi / Q. Ş. Məmmədov, M. Y. Xəlilov.- Bakı: Elm, 2005.- 880 s.
 • Şəkuri, Bəhruz Qulamhüseyn oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının təbii ehtiyatları və onların qorunması / B. Q. Şəkuri, A. H. Mərdanlı; elmi red. Z. Nəcəfova.- Bakı: "MBM" MMC, 2005.- 344 s.
 • Ovçuluq haqqında: normativ-hüquqi aktlar toplusu / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 2005.- 116 s.
 • İsmayılov, Çingiz. Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazilərin ekologiyası / Ç. İsmayılov; Ekson Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti MMM, Ekson Mobilin törəmə şirkəti.- Bakı: Ayna Mətbu Evi, 2005.- 127 s.
 • Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu: 8 iyun 1999-cu il, N 678-IQ.- Bakı: Qanun, 2005.- 44 s.
 • Azərbaycanda ətraf mühit - 2004: statistik məcmuə = Environment in Azerbaijan - 2004: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2004.- 110 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Azərbaycanın ekoetik problemləri: elmi, hüquqi, mənəvi aspektlər: monoqrafiya / Q. Ş. Məmmədov; elmi red. B. Ə. Budaqov.- Bakı: Elm, 2004.- 380 s.
 • Göyçaylı, Şövqi Yusifziya oğlu. Coğrafiya və coğrafi ekologiyanın problemləri: nəzəri və metodoloji aspektlər: monoqrafiya / Ş. Y. Göyçaylı.- Bakı: Ulu, 2004.- 268 s.
 • Əsgərov, Ələddin Abdulla oğlu. Müasir ekologiya: ekologiyaya giriş: dərslik / Ə. A. Əsgərov, E. M. Hüseynov.
  I cild.- Gəncə: İlkin, 2004. - 316 s.
 • Qasımov, Əbdül. Xəzər dənizi planktonunun ekologiyası / Ə. H. Qasımov; tərc. A. R. Əliyev; red. Ə. H. Qasımov; AMEA Zoologiya İnstitutu.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 550 s.
 • Azərbaycan Respublikası ekoloji-coğrafiya atlası = Эколого-географический атлас Азербайджана / tərt. Ş. M. Pənahov.- n. y. y.: n. y., n. i. y.- 8 s.- 8 s.
 • Azərbaycan- dünya təbiətinin incisi = Azerbaijan in the Context of the World Natural Heritage / Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Ministry of Ecology and Natural Resources of Azerbaijan Republic; layihə rəh. H. Bağırov.- Bakı: Caşıoğlu, 2003.- 199 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Bioloji müxtəliflik: Xəzərin əsrarəngiz balıqları = Biodiversity: Amazing Caspian Fishes / F. S. Əsgərov [et al.]; elmi məsl. M. Ə. Musayev; red. F. Əhmədov.- Bakı: Bəşər-XXI nəşriyyatı, 2003.- 164 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Ekoloqların məlumat kitabı / Q. Ş. Məmmədov, M. Y. Xəlilov.- Bakı: Elm, 2003.- 516 s.
 • Əmirov, Faiq. Məhsuldar meşələrin yetişdirilməsi / F. Əmirov; red. S. Ağababayeva.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 184 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Neftlə çirklənmiş torpaqların ekoloji münbitlik modeli / Q. Ş. Məmmədov, N. F. Həkimova.- Bakı: Elm, 2003.- 52 s.
 • VII Beynəlxalq Bakı "Energetika, Ekologiya, Ekonimiya" Konqresi: 26-27 iyun, 2003 = Seventh Baku International Congress "Energy, Ecology, Ekonomy": 26-27 June, 2003 = Седьмой Бакинский Международный Конгресс "Энергия, Экология, Экономия": 26-27 июня, 2003.- Bakı, 2003.- 16 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Ətraf mühit - 2003: statistik məcmuə = Environment - 2003: statistical yearbook / Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; məcmuənin rəh. A. Vəliyev; tərc. G. Xəlilova.- Bakı: Səda, 2003.- 110 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Azərbaycan meşələri: monoqrafiya / Q. Ş. Məmmədov, M. Y. Xəlilov.- Bakı: Elm, 2002.- 472 s.
 • Azərbaycan Respublikasının ətraf mühitə dair qanunvericilik toplusu / Azərbaycan Respublikasının Ekoloqiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi; baş red. H. S. Bağırov; məsul red. F. Əliyev
  II cild.- Bakı: El-Alliance, 2002.- 426 s.
 • Azərbaycan Respublikasının ətraf mühitə dair qanunvericilik toplusu / Azərbaycan Respublikasının Ekoloqiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi; baş red. H. S. Bağırov; məsul red. F. Əliyev
  I cild.- Bakı: El-Alliance, 2002.- 406 s.
 • Əliyev, Həsən Əlirza oğlu. Həyəcan təbili / H. Ə. Əliyev; Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi.- Təkrar nəşr.- Bakı, 2002.- 175 s.
 • II Beynəlxalq simpozium: "Fövqəladə hallarda ekologiya və texnologiya problemləri" 8-10 oktyabr 2002-ci il: məruzələr və çıxışlar = II International symposium "Ecologial and technological problems in states of emergency" October 8-10, 2002: the reports and protrusions / red. H. O. Ocaqov.- Bakı: R.N.Novruz-94, 2002.- 602 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • İbrahimov, Tahir Oruc oğlu. Kür-Araz ovalığı landşaftının mühafizəsi: qoruq və yasaqlıqların timsalında / T. O. İbrahimov; elmi red. B. Ə. Budaqov; AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
  I kitab.- Bakı: Mars-Print, 2002.- 210 s.
 • Beşinci Beynəlxalq Bakı "Energetika, Ekologiya, Ekonomiya" Konqresi: 21-24 sentyabr, 1999.- Bakı, 1999.- 20 s.
 • Ekoloji dərnək, klub və digər birləşmələrinin nümunəvi tədris proqramları: tədris vəsaiti / Respublika Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzi; tərt. F. Əmirova; elmi red. Y. Mustafayev; red. L. Dadaşova.- Bakı, 1999.- 152 s.
 • Babayev, Səfərəli Yaqub oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası / S. Y. Babayev; red. B. Ə. Budaqov.- Bakı: Elm, 1999.- 298 s.
 • Azərbaycan ekologiyası. Təbiəti mühafizə: 1969-1998 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi; red.: M. Həsənov, V. Musayev.- Bakı: Press-Alyans, 1998.- 161 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi. Yerin təki haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu / bur. məsul E. M. Əfəndiyev.- Bakı: Hüquq ədəbiyyatı, 1998.- 144 s.
 • Məmmədov, Qərib Şamil oğlu. Azərbaycan torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi: monoqrafiya / Q. Ş. Məmmədov.- Bakı: Elm, 1998.- 282 s.
 • Mustafayev, Qara Teyfur oğlu. Ekologiya sxemlərdə = Экология в схемах: учебное пособие = Ekology in schemes: text book: dərs vəsaiti / Q. T. Mustafayev, F. V. Sultan-zadə; red. Ə. R. Əhmədov.- Bakı, 1998.- 215 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə milli fəaliyyət planı / Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzarət Komitəsi.- Bakı, 1998.- 67 s.
 • Şamiloğlu, Zəlimxan. Biosfer, ekologiya, dünyamızın gələcəyini düşünəndə / Z. Şamiloğlu; red. S. V. Səmimi.- Bakı: Maarif, 1996.- 150 s.
 • Həsənova, Leyla. Dağ-mədən sənayesi və ətraf mühit / L. Həsənova; elmi red. N. Ə. Nəbiyev.- Bakı: Elm, 1996.- 82 s.
 • Ətraf mühiti mühafizə və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə: dərs vəsaiti / elmi red. Ş. Göyçaylı; red. V. Paşayev.- Bakı: Hərbi nəşriyyat, 1996.- 238 s.
 • Məmmədov, Zahid Səttar oğlu. Naxçıvanın təbii sərvətləri / Z. Məmmədov; red. Z. Ağayeva.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 42 s.
 • Əliyev, Həsən Əlirza oğlu. Təbiətin keşiyində / H. Ə. Əliyev, X. N. Həsənov; red. B. Ə. Budaqov.- Bakı: Maarif, 1993.- 311 s.
 • Salmanov, Məmməd Əhəd oğlu. Tətbiqi ekologiyanın əsasları / M. Ə. Salmanov; red. S. Nəzərli, T. Ə. İsmayılov; Azərbaycan Respublikası EA Mikrobiologiya bölməsi.- Bakı: Bilik, 1993.- 192 s.
 • Azərbaycan Respublikasının ekoloji konsepsiyası / U. K. Ələkbərov [et al.]; red. A. Ə. Mənsurov; Azərbaycan Respublikası Dövlət Ekologiya və Təbiətdən İstifadəyə Nəzərət Komitəsi.- Bakı: Ergün, 1992.- 24 s.
 • Əsgərov, Ələddin Abdulla oğlu. İnsan və təbiət / Ə. A. Əsgərov, H. İ. Mahmudov.- Bakı: İşıq, 1992.- 261 s.
 • Xəzər dənizi problemləri üzrə I Beynəlxalq Bakı konfransı = I Международная Бакинская конференция по проблемам Каспийского моря = The First International Baku conference on the problem of the Caspian sea / Azərbaycan Respublikası EA, Azərbaycan Respublikası Təbiəti Mühafizə Komitəsi.- Bakı: Elm, 1991.- 74 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Nəbiyev, Nəbi Əliabbas oğlu. Təbii sərvətlər və ekoloji mühit / N. Ə. Nəbiyev, N. A. Vəliyev; red. Z. Ə. Səmədzadə.- Bakı: Maarif, 1987.- 297 s.
 • Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Qanunu / bur. məs’ul: A. İsayev, A. Əliyeva.- Bakı: Azərnəşr, 1982.- 68 s.- Azərbaycan və rus dillərində.

На русском языке

 • Агаева, Зенфира Рза кызы. Экологический анализ некоторых антропогенных факторов загрязнения экосферы / З. Р. Агаева, А. М. Кашкай, С. Р. Гаджиева; науч. ред. Э. Б. Зейналов; Институт катализа и неорганической химии имени академика М. Нагиева НАНА, Бакинский Государственный Университет.- Баку: АФполигрАФ, 2018.- 304 с.
 • Велизаде, Ровшан Новруз оглы. Мецаморская АЭС - экологическая бомба для региона: Азербайджан на фронтах информационной войны / Р. Н. Велизаде; авт. предисл.: А. И. Мустафазаде, И. Гулиев; ред.: Н. Юсифзаде, С. Садыхгызы; Институт по правам человека НАНА.- Баку: Элм, 2017.- 380 с.
 • Джафаров, Валех. Окружающая среда: вторичное использование полимерных отходов: учебное пособие / В. Д. Джафаров.- Баку: Зардаби LTD ММС, 2014.- 239 с.
 • Джафаров, Валех. Окружающая среда: вторичное использование полимерных отходов: учебное пособие / В. Д. Джафаров.- Баку: Зардаби LTD ММС, 2014.- 239 с.
 • Каграманова, Таира Меликгейдар кызы. Особенности развития ветровой эрозии на Сальянской равнине и меры ее предотвращения: монография / Т. М. Каграманова; науч. ред. Б. К. Шакури; Бакинский Государственный Университет.- Баку: МВМ, 2013.- 120 с.
 • Гусейнова, Сапинат Аликадиевна. Оценка современного экологического состояния Каспийского моря и возможные последствия при эксплуатации нефтегазовых месторождений / С. А. Гусейнова; отв. ред. В. Ф. Зайцев.- М.: Товарищество научных изданий КМК, 2013.- 165 с.
 • Шакури, Бехруз Куламгусейн оглы. Градация обеспеченности эродированных почв Азербайджана основными элементами питания и рекомендации по применению минеральных и микроудобрений / Б. К. Шакури; Институт эрозии и орошения НАНА.- Баку: МБМ, 2012.- 86 с.
 • Шакури, Бехруз Куламгусейн оглы. Почвенный покров, биологическая продуктивность горных земель Азербайджана и влияние экзогенных антропогенных факторов на морфогенетические особенности почв и параметры их продуктивности / Б. К. Шакури; ред. Ш. Б. Шакури.- Баку: МВМ, 2012.- 576 с.
 • Джанахмедов, Ахад Ханахмед оглы. Синергетика и фракталы в экологии / А. Х. Джанахмедов, Н. З. Аскерова; под ред. А. Х. Джанахмедова.- Баку: Апостроф, 2012.- 304 с.
 • Шакури, Бехруз Куламгусейн оглы. Стон природы: экзогенные и антропогенные процессы: факторы уничтожения природы и окружающей нас среды обитания / Б. К. Шакури; ред. Ш. Б. Шакури.- Баку: МБМ, 2011.- 170 с.
 • Кахраманова, Шахла Шыхали кызы. Урбо-экологический анализ и моделирование жилых экосистем Баку: монография / Ш. Ш. Кахраманова; науч. ред. Ф. М. Гусейнов; рец.: А. А. Гасанова, Н. Г. Нагиев.- Баку: МБМ, 2010.- 273 с.
 • Джавадов, Хикмет Аловсат оглы. Гражданско-правовая ответственность за нарушение земельного законодательства: на опыте Украины, Азербайджана и России: монография / Х. А. Джавадов; отв. ред. Ю. С. Шемшученко; Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины.- Киев: Юридична думка, 2009.- 272 с.
 • Шакури, Бехруз Куламгусейн оглы. Научные основы повышения плодородия эродированных почв Азербайджана / Б. К. Шакури; науч. ред. Г. А. Гияси.- Баку: МВМ, 2009.- 55 с.
 • Шакури, Бехруз Куламгусейн оглы. Некоторые страницы истории изученности процесса эрозии в Азербайджанской Республике за 60 лет / Б. К. Шакури; ред. Ш. Б. Шакури.- Баку: МВМ, 2009.- 159 с.
 • Экологические проблемы Земли и альтернативные источники энергии / сост. М. И. Рустамов [и др.]; ред.: М. А. Мамедъяров, В. С.-М. Гаджи-Касумов.- Баку: Элм, 2008.- 717 с.
 • Вопросы рекреационного обеспечения населения Апшеронского полуострова / авт.-сост. М. С. Касимов, ред. Б. А. Будагов.- 2-е изд., доп. и перераб.- Баку: Гисмет, 2007.- 320 с.
 • Шакури, Бехруз Куламгусейн оглы. Интенсивность биологических процессов почв системы вертикальной зональности южного, юго-восточного склонов Большого Кавказа и их патология под влиянием экзогенных процессов: монография / Б. К. Шакури; науч. ред. Ф. А. Кулиев.- Баку: "MBM" MMC, 2007.- 447 с.
 • Международное экологическое право в документах: сборник / Бакинский Государственный Университет; сост. Т. Гусейнов.- Баку: Чашыоглы, 2007.- 1136 с.
 • Алиев С.Т. Оценка влияния крупных энергетических объектов на окружающую среду в условиях Азербайджанской Республики / С. Т. Алиев, А. Б. Мирзоев; Институт географии им. Г.А. Алиева НАНА, Государственная Нефтяная Компания Азербайджанской Республики.- Баку: Элм, 2007.- 134 с.
 • Кахраманова, Шахла Шыхали кызы. Гео-экологическая обстановка города Баку в условиях интенсивного строительства жилых районов: монография / Ш. Ш. Кахраманова; науч. ред. Ф. М. Гусейнов.- Баку: El-Alliance, 2006.- 133 с.
 • Мамедов, Гариб Шамиль оглы. Научные основы и принципы районирования почв Азербайджана по устойчивости к загрязнению органическими веществами = Azərbaycanın torpaqlarının üzvü maddələrlə çirklənməsinə qarşı davamlılığına görə rayonlaşdırılmasının elmi əsasları və prinsipləri / Г. Ш. Мамедов, Н. М. Исмайылов.- Баку: Элм, 2006.- 204 с.
 • Мехтиев А.Ш. Техногенное загрязнение Каспийского моря: монография / А. Ш. Мехтиев, А. К. Гюль; науч. ред. Б. А. Будагов; Национальная Академия Наук Азербайджана.- Баку: Элм, 2006.- 180 с.
 • Мамедов, Афлатун Кямал оглы. Каспию - быть чистым / А. К. Мамедов; ред. А. К. Мамедов.- Баку: ОКА Офсет, 2004.- 415 с.
 • Шакури, Бехруз Куламгусейн оглы. Эколого-генетическая и биологическая особенность почв Малого Кавказа и их противоэрозионная устойчивость / Б. К. Шакури; ред. Ш. Б. Шакури.- Баку: Min bir mahnı, 2004.- 292 c.
 • Рзаев, Рашид. Обеспечение безопасности мореплавания в Мировом океане и в Каспийском море: международно-правовые вопросы: монография / Р. Рзаев; науч. ред. С. Р. Зейналов.- Баку: Нурлан, 2003.- 242 с.
 • Шакури, Бехруз Куламгусейн оглы. Биологическая продуктивность почв системы вертикальной зональности южного склона Большого Кавказа действенный фактор в стабилизации экологического равновесия / Б. К. Шакури; науч. ред. Г. А. Гияси; ред. Ш. Б. Шакури.- Баку: Араз, 2002.- 233 с.
 • Мамедов, Гариб Шамиль оглы. Земельная реформа в Азербайджане: правовые и научно-экологические вопросы: монография / Г. Ш. Мамедов; ред. И. А. Крупеников.- Баку: Элм, 2000.- 374 с.
 • Пятый Бакинский Международный Конгресс "Энергия, Экология, Экономия": 21-24 сентября, 1999.- Баку, 1999.- 24 с.
 • Салманов, Мамед Ахад. Экология и биологическая продуктивность Каспийского моря: монография / М. А. Салманов; Институт Микробиологии АН Азербайджана.- Баку: ИЦ Исмаил, 1999.- 400 с.
 • Национальный план действий по охране окружающей среды / Государственный Комитет по Экологии и Контролю за Природопользованием.- Баку: Press-Alyans, 1998.- 67 c.
 • Положение о процессе оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в Азербайджане / Государственный Комитет по Экологии и Контролю за Природопользованием.- Баку, 1996.- 42 с.
 • Намазова, Раиса Cариф кызы. Судебное рассмотрение гражданских дел об охране окружающей природной среды / Р. Ш. Намазова; науч. ред. М. С. Халафов.- Баку: Qanun, 1996.- 78 с.
 • Мансуров, Ариф Энвер оглу. Экология реки куры и водоемов ее бассейна / А. Э. Мансуров, М. А. Салманов; ред. Ш. Аскерова; Государственный Комитет по Экологии и Контролю за Природопользованием.- Баку: Баяты, 1996.- 160 с.
 • Сафаров, Ибрагим. Значение научного прогнозирования в охране природы: экологические и социальные проблемы Каспийского и Аральского морей = Significance of scientific forecasting in environment protection: ecological and social problems of the Caspian and the Aral seas / И. С. Сафаров, Н. С. Сафаров.- Баку: Элм, 1995.- 32 с.- Rus və ingilis dillərində.
 • Государственный доклад: состояние природной среды и природоохранная деятельность в Азербайджанской Республике / Государственный комитет Азербайджанской Республики по экологии и контролю за природопользованием; редкол. У. К. Алекперов [и др.] под ред. А. Э. Мансурова.- Баку: Эргюн, 1993.- 191 с.
 • Алекперов, У. К. Экологическая концепция Азербайджанской Республики / У. К. Алекперов, Р. Ю. Касимов [и др.]; под ред. А. Э. Мансуров.- Баку: Шарг- Гарб, 1992.- 23 с.
 • Проблемы охраны окружающей среды Азербайджанской ССР / АН Азербайджанской ССР; ред. Г. А. Алиев.- Баку: Элм, 1986.- 159 с.

На английском языке

 • The Kura box: learning toolkit / comp.: M. Matthews [et al.].- Baku; Tbilisi, 2019.- 87 p.- İngilis dilində.
 • Kasymov, Abdul. Ecology of the Caspian Sea plankton / A. Kasymov; trans. I. G. Kerimova; ed. A. G. Kasymov; NASA Institute of Zoology.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 542 p.- İngilis dilində
 • Overview of the AIOC Environmental Monitoring in the Caspian Sea / auth., comp.: F. Askerov, A. Hayes, Y. Zaytsev.- Baku, 2004.- 56 p.- İngilis dilində
 • AIOC Azeri, Chiraq and Deep Water Gunashli Full Field Development: Enviromental and Socio-Economic Overview Document = Полномасштабная разработка месторождений Азери, Чираг и глубоководной части месторождений Гюнашли АМОК: экологический и социально-экономический обзорный документ = ABƏŞ-in Azəri, Çıraq neft yataqlarının və Günəşli yataqının dərinlikdə yerləşən hissəsinin tam miqyaslı işlənməsi: ətraf mühit və sosial-iqtisadi məsələlərlə bağlı ümumi icmal sənədi / British Petroleum; comp. A. Nesling [et al.].- Baku: Einfach, 2000.- 103 p.- İngilis, rus və Azərbaycan dillərində.
 • Conservation of biological diversity of the Caspian Sea and its coastal zone: A proposal to the global environmental facility.- 1994.- 315 p.- İngilis dilində.
 • Environmental condition and nature protecting activity in Azerbaijan Republic / State Committee of the Azerbaijan Republic on Nature Protection; ed. A. E. Mansurov.- Baku: Ergun, 1993.- 160 p.- İngilis dilində.
 • Abstracts International Symposium on Energy, Ecology, Economy: 20-23 August 1991. Baku, Azerbaijan, U.S.S.R. Host Organization: "Gunesh" Association, Radiative Research Sector Azerbaijan Academy Sciences, Clean Energy Research Institute (U.S.A.) / International symposium.- Istanbul: Insan ve Kainat Technological Monthly, 1991.- 52 p.- İngilis dilində.